Huzur ve Umut Beldesi Üsküp...
Üsküp Belediye Başkanlığı
Anasayfa
Etik Komisyonu

ÜSKÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİK KOMİSYONU

  

Çetin ALINCA Hakan KÜÇÜK Yılmaz ÇALLI
İnşaat Teknikeri Yazı İşleri Müdürü Zabıta Komiser V.
Başkan Üye Üye

 

 İrtibat Telefonu  : (0 288) 273 11 22 – (0 288) 273 17 77

 

KOMİSYONUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

     13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Üsküp Belediye Başkanlığı’nın 24.06.2014 tarih ve 28378609-010.99-440 sayılı onaylarıyla 2014-2019 dönemi için  Belediyemizde Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

     Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

    Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanı tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

ETİK İLKELER

·   Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

·   Halka Hizmet bilinci

·   Hizmet Standartlarına uyma

·   Amaç ve Misyona bağlılık

·   Nezaket ve Saygı

·   Saygınlık ve Güven

·   Yetkili Makamlara bildirim

·   Çıkar çatışmasında kaçınma

·   Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

·   Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

·   Kamu Malları ve kaynaklarının kullanımı

·   Savurganlıktan kaçınma

·   Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

·   Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

·   Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

·   Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

·   Mal bildiriminde bulunma

ETİK KOMİSYONUNA BAŞVURU

          Değerli başvuru sahibi, 

        Başvurunuzu, 5176 sayılı Kanun ile buna Kanun'a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümlerine uygun olarak yapabilmek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

     a.   Nasıl Başvuru Yapılabilir?

      Etik Komisyonumuza aşağıdaki yollarla başvuruda bulunabilirsiniz.

      1. Posta yoluyla

      2. E-posta yoluyla

      3. Tutanağa geçirilen sözlü başvuru

      b.   Kimler Komisyon’a Başvuruda Bulunabilir?

   1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de ikamet eden yabancı gerçek kişiler tarafından başvuru yapılabilir. (5176 s.K. Md.4)

       2. Tüzel kişiler (kurumlar, sendikalar, dernekler vb.) başvuruda bulunamazlar.

     c.   Hangi Kamu Görevlileri Hakkında Komisyona Başvuru Yapılabilir?

    Başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi ile imzayı kapsayan dilekçelerle, en az genel müdür ve Kurulca genel müdür düzeyinde oldukları kabul edilen EK-2 listede bulunan unvanlarda bulunanlar için Başbakanlık Etik Kurul Başkanlığına, diğer görevliler için ise kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine yapılır.  5176 sayılı Kanun ile bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve Kurulun görev alanı dışındaki   kamu görevlilerinin etik ilkelere aykırı davrandığı yolunda disiplin kurullarına yapılan   başvurular, yetkili disiplin kurullarınca bu Yönetmelikte düzenlenen etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları çerçevesinde incelenir.

     d.   Hangi Kamu Görevlileri Hakkında Kurula Başvuru Yapılamaz?

      1. Cumhurbaşkanı

      2.Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri

      3. Bakanlar Kurulu üyeleri

      4. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları

      5. Yargı mensupları

      6. Üniversite mensupları hakkında Komisyon’a başvuru yapılamaz. (5176 s.K. Md.1)

 

     e.   Başvuruda Bulunması Gereken Hususlar Nelerdir?

      1. Adınız ve soyadınız, T.C. kimlik numaranız

      2. Oturma yeri veya iş adresiniz

      3. İmzanız (e-posta ile yapılan başvurular hariç)

      4. Etik ilkelere aykırı davrandığı iddia edilen kişinin adı, soyadı, unvanı ile iddiaya ilişkin yer ve zaman bilgileri somut biçimde gösterilmelidir.

      5. İddianıza ilişkin -varsa- belgeler de eklenmelidir

      6. Türkiye'de oturan yabancıların bu yolla yaptıkları başvurularda, pasaport numarası ve uyruğu gösterilir.

     f. Hangi Başvurular Değerlendirmeye Alınmaz?

      1. Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası (e-posta hariç) veya adresi bulunmayan başvurular (Yönetmelik Md. 35/ı)

      2. Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklara ilişkin başvurular (5176 s.K. Md.4)

      3. Etik ilkelere aykırı davranışın gerçekleştiği tarihten başlayarak iki yıl içinde yapılmayan başvurular (Yönetmelik Md.40)

      4. Kamu görevlilerini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular (5176 s.K. Md.4)

      5. Tüzel kişiler tarafından yapılmış başvurular (5176 s.K. Md.4)

      6. Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak iki yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular incelenmez.

     g. Disiplin kurullarında inceleme ve karar verme usulü

     Bu kurulların verdiği etik ilkeye aykırı davranışın varlığı veya yokluğu konusundaki kararlar ilgili kurum veya kuruluş yetkilisine, hakkında başvuru yapılan kamu görevlisine ve başvuru sahibine bildirilir. Kurul gerekli gördüğünde resen incelemede bulunabilir. (5176 s.K. Md.3) Disiplin kurullarının kararları kamuoyuna duyurulmaz.

ETİK MEVZUATI

      * 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Türkçe Metin)

      * Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Türkçe Metin)

      * Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge (2011/1)

      * 5176 Sayılı Kanun''un 5. maddesinin üçüncü fıkrası ile ilgili Anayasa Mahkemesi''nin İptal Kararı (Türkçe)

      * Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge (2007/1)

      * T.C. Anayasasının İlgili Hükümleri

      * 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun

      * 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

      * 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

      * 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

      * Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

      * Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

      * Kamu Görevlileri Etik Kurulu''na İlişkin Başbakanlık Genelgesi (2004/27)

      * Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve Karşılanmaları, Seyahatler ve Hediye Uygulaması hakkında Başbakanlık genelgesi (2005/16)

      * Hediye Alma Yasağına İlişkin Kurul Genelgesi (2011/1)

      * Türkiye''de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi hakkında Başbakanlık Genelgesi (2009/19)

      * 24 Mart 2001 – İçeriğinde yolsuzlukla mücadeleyle ilgili öncelikli hedeflerinde yer aldığı Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar kabul edildi.

      * 17 Nisan 2003 - Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Avrupa Konseyi Sözleşmesi 4852 sayılı Kanunla onaylandı.

      * 10 Aralık 2003 - Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Türkiye tarafından imzalandı.

      * 14 Ocak 2004 - Yolsuzluğa Dair Ceza Hukuku Avrupa Konseyi Sözleşmesi 5065 sayılı Kanunla onaylandı.

      * 1 Şubat 2000 - OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi 4518 sayılı Kanunla onaylandı.

 

FAALİYET RAPORLARI

Üsküp Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu 2019 yılı faaliyet raporunu görüntülemek için tıklayınız...

 

Üsküp Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu 2020 yılı faaliyet raporunu görüntülemek için tıklayınız...

 

Üsküp Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu 2021 yılı faaliyet raporunu görüntülemek için tıklayınız...

 

Üsküp Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu 2022 yılı faaliyet raporunu görüntülemek için tıklayınız...

 

Üsküp Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu 2023 yılı faaliyet raporunu görüntülemek için tıklayınız...